wysokie zielone gałęzie krzewów

Mediacje

Prowadzę mediacje, które są próbą ugodowego rozwiązania sporu. Mediacje mają na celu osiągnięcie satysfakcjonującego rozwiązania dla skonfliktowanych stron. Prowadzone są przy udziale osoby trzeciej, która jest bezstronnym mediatorem. Wskazana osoba powinna wykazywać neutralne stanowisko wobec każdej ze stron. Zadaniem mediatora jest poprowadzenie negocjacji w sposób nie powodujący napięć, a także pomagający w uzyskaniu porozumienia.

Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne pomagają w rozwiązaniu sporu, który powstał pomiędzy byłymi lub aktualnymi małżonkami. W takich sytuacjach spór dotyczy najczęściej: opieki nad dziećmi, podziału majątku, wysokości alimentów, kontaktów. Dzięki mediacji możliwe jest wypracowanie wspólnego porozumienia.

Mediacje społeczne

Mediacje społeczne są przydatne podczas konfliktów występujących pomiędzy takimi podmiotami, jak np. stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, instytucje samorządu gospodarczego. Mogą być przydatne w najróżniejszych sporach występujących pomiędzy przedstawicielami lokalnych społeczności.